WEKiS – prezentacja

Share

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (WEKiS) funkcjonuje w strukturach Urzędu Gminy Wiązowna od 1 lipca 2007 r. Do jego zadań, według regulaminu organizacyjnego, należą sprawy związane z utrzymaniem i prowadzeniem placówek oświatowych na terenie gminy, sprawy z zakresu działalności kulturalnej, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w zakresie propagowania kultury i czytelnictwa na terenie Gminy oraz sprawy z zakresu działalności sportowej i współpraca z klubami sportowymi.

Oświata zajmuje pokaźne miejsce w pracy wydziału. Zapewnia on obsługę administracyjną, finansową i kadrową gminnych placówek oświatowych, współpracuje z dyrektorami w zakresie rachunkowości, sporządzania i realizacji planów finansowych, sprawozdawczości, inwentaryzacji składników majątkowych, ruchu kadrowego, naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dokonuje analizy wykorzystania środków finansowych przez placówki oświatowe. Ponadto  WEKiS koordynuje sprawy, związane z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek, prowadzi sprawy związane z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego, organizuje konkursy na stanowiska dyrektorów placówek i opracowuje wnioski o przyznanie dyrektorom nagród Kuratora i Ministra.  Ważnym zadaniem jest organizowanie i koordynacja dowozu uczniów do szkół, w tym również dowozu uczniów niepełnosprawnych, przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, a także dokonywanie rozliczeń z sąsiednimi gminami w zakresie dotacji dla przedszkoli, działających na ich terenie, z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Wiązowna. Wydział zajmuje się także refundacją kosztów wykształcenia młodocianych pracowników.

Istotną częścią działania jest opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu oświaty, a w szczególności pierwszych statutów i aktów założycielskich dla nowo zakładanych placówek, regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, określanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologa, pedagoga i logopedy, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, itp.

WEKiS zajmuje się również przygotowywaniem wniosków o dotacje na zadania bieżące z zakresu oświaty i zwiększenie subwencji oświatowej. W 2007 roku na podstawie złożonych wniosków otrzymaliśmy dotacje m.in. na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkoły podstawowej, zakup lektur do bibliotek szkolnych szkól podstawowych i gimnazjów, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także uzyskaliśmy zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zakręcie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Zakręcie. Również dzięki dotacji budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie został wyposażony w system monitoringu wizyjnego.

Udało się także pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 tys. zł dotacji na zakup w bieżącym roku mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz ponad 34 tys. zł dodatkowego dofinansowania na zakup pomocy szkolnych i dodatkowe zajęcia dla tych uczniów. W kolejnych latach program PFRON będzie kontynuowany.

Ze względu na szeroki zakres działania nie sposób oczywiście wymienić wszystkich zadań WEKiS-u, w którym pracuje sześcioosobowy zespół: inspektor i podinspektor ds. księgowości, inspektor ds. kadrowo-osobowych, inspektor ds. wynagrodzeń, główny księgowy i naczelnik.

Na terenie Gminy Wiązowna funkcjonuje osiem placówek oświatowych:

 1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie, ul. Kościelna 20, w skład którego wchodzą:
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich,
  • Publiczne Gimnazjum im. Polskiego Państwa Podziemnego,

   

 2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1;
 3. Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, ul. Szkolna 11;
 4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance, ul Napoleońska 53A;
 5. Publiczne Gimnazjum w Zakręcie, ul. Szkolna 11;
 6. Gminne Przedszkole w Wiązownie, ul. Osiedle Parkowe 17;
 7. Gminne Przedszkole w Pęclinie, Pęclin 50;
 8. Gminne Przedszkole w Zakręcie, ul. Polna 26.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest ponad 200 osób.

Stan zatrudnienia placówek oświatowych według stanu na dzień 01.02.2008r.

L.P.
NAZWA PLACÓWKI
 
NAUCZYCIELE
 
PRACOWNICY ADM. OBSŁUGI
ETATY
 
OSOBY
 
ETATY
OSOBY
1
Zespół Szkolno- Gimnazjalny
w Wiązownie
58,75
63
16,50
17
2.
Szkoła Podstawowa w Gliniance
19,88
23
9,00
9
3
Szkoła Podstawowa w Zakręcie
11,10
18
5,00
5
4
Publiczne Gimnazjum w Zakręcie
2,50
11
0,15
1
5.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance
15,89
19
6,50
7
6
Gminne Przedszkole w Wiązownie
10,00
10
9,52
10
7
Gminne Przedszkole w Pęclinie
6,11
7
9,00
9
8
Gminne Przedszkole w Zakręcie
5,05
6
3,00
3
Ogółem
129,28
157
58,67
61

Kadra w oświacie gminnej jest ustabilizowana, należycie przygotowana do wykonywania zawodu. Wprowadzony ustawą z dnia 18 lutego 2000 roku (ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela) system awansu zawodowego nauczycieli uruchomił mechanizm motywujący nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego i jest ściśle związany z systemem wynagradzania.
Gmina jako organ prowadzący jest zobowiązana do zapewnienia placówkom oświatowym warunków do prawidłowego funkcjonowania. W budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok oświata zajmuje znaczącą pozycję. Dochody budżetu gminy na 2008 r. zaplanowano w kwocie 28 394 400 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6 069 015 zł, co stanowi ok. 21 % dochodów gminy. Natomiast planowane wydatki Gminy na rok 2008 wynoszą 36 288 000 zł, w tym wydatki na oświatę w kwocie 12 218 815 zł. Stanowią one ok. 34% wydatków Gminy. Różnica pomiędzy tymi wydatkami, a dotacją otrzymywaną z budżetu państwa (6 069 015 ) pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Wynosi ona 6 149 800 zł.

Należy zwrócić uwagę, że na jakość edukacji duży wpływ ma baza materialna placówek oświatowych, a ich utrzymanie wymaga dużego nakładu środków finansowych. Stąd oświata jest przedmiotem szczególnego zainteresowania władz gminnych.

źródło: wiazowna.pl / Renata Mroczkowska, naczelnik WEKiS

Share