Przebudowa rzeki Mienia

Share

W dniu 17 lutego br. odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy rzeki Mienia we wsiach Duchnów i Wiązowna Kościelna.

Foto: UG w Wiązownie
Foto: UG w Wiązownie

Na stronie internetowej UG w Wiązownie został opublikowany protokół ze spotkania, sporządzony przez Annę Kiljan, podinspektora ds. ochrony środowiska:

Spotkanie rozpoczęło się wypowiedzią Wójta Gminy Wiązowna nt. problemu jaki stwarza obecna sytuacja zmienionego kilkadziesiąt lat temu koryta rzeki Mieni na odcinku od mostu na Golicy do ulicy Nizinnej oraz problemu powrotu do spółek wodnych. Wypowiedź zakończona została pytaniem zaadresowanym do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego co może zrobić gmina oraz mieszkańcy, których problem dotyczy, aby można było liczyć na wykonanie inwestycji jaką jest przebudowa rzeki Mieni a także w jaki sposób samorząd może sam dać sobie radę z problemem zalewania terenów, gdyż działki prywatne są podwyższane co stwarza problem z odpływem wód z terenów niepodwyższonych. Pan Stanisław Bogucki wyjaśnił, że w roku 2002 było stanowisko Rady Gminy w sprawie groźby powodzi na terenie gminy. Grunty gminy zostały zmeliorowane w latach 60-tych i od tej pory nie zostało zrobione nic. Wówczas teren zalewowy sięgał od głównej ulicy prowadzącej przez wsie Wiązowna Kościelna, Stefanówka, Boryszew, Duchnów do lasu. Zaniedbania utrzymywania rowów melioracyjnych w należytym stanie spowodowało w 2005 r. zalanie rozległych terenów oraz kilku budynków mieszkalnych. Władze Gminy Wiązowna wystąpiły w 2003 r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rzeki Mienia na odcinku 1950m. Wykonano pełną dokumentację do projektu budowlanego wraz z pozwoleniem wodno-prawnym, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, badaniami geotechnicznymi, inwentaryzacją zieleni i kosztorysem. Jednak wykonanie projektu budowlanego zostało wydłużone w czasie z uwagi na zmieniające się przepisy. Dyrektor WBMUW potwierdził, iż koryto rzeki zanika i woda płynie obecnie głębokim rowem melioracyjnym i należy przebudować koryto w taki sposób aby skierować rzekę z powrotem z gruntów prywatnych na grunty Skarbu Państwa. Niemniej jednak powodem opóźnień w realizacji inwestycji jest brak środków finansowych. Dyrektor zamierza zgłosić problem zalewania terenów prywatnych przez rzekę, będącą w obecnym stanie, do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz problem braku dofinansowania na ten cel. Zapytał jednak czy przebudowa jednego odcinka rzeki zniweluje problem zalewania działek.  Odnośnie spółek wodnych Dyrektor zaznaczył, że spółki nie działają prawidłowo, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi średnio 2-4 tys. zł rocznie na spółkę. Dyrektor zaznaczył również, iż rezerwa na usuwanie skutków klęsk stanowi decyzją Ministra kwotę 18 mln, nie zaś jak Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wnioskował o kwotę 50 mln zł. Otrzymane pieniądze pozwolą jedynie na sfinansowanie napraw uszkodzeń głównych rzek w województwie zaś WZMiUW sam określa priorytety swojego działania a zatem i ich finansowania. Oznacza to, że na sfinansowanie przebudowy rzeki Mieni, który to koszt wyniesie ok. 3 mln zł środków nie wystarczy. Jednak problem naszej gminy zostanie przedstawiony Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektorowi WZMiUW, aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie sytuacji. Pan Jerzy Dąbała ze stowarzyszenia „Sąsiedzi Duchnowskiej” zaznaczył, że problem istnieje odkąd rowy melioracyjne przestały być odrębnymi działkami, podzielono je i włączono do działek prywatnych. Pomimo, iż rowy są czyszczone to powstają blokady w momencie gdy właściciel terenu nie wyrazi zgody na wjazd maszyn na jego działkę tworzy się zator i woda nie ma możliwości swobodnego spływu. Z tego wynika, że całą inwestycję może zablokować jeden właściciel. Pan Stanisław Bogucki jeszcze raz podkreślił, że po powodzi w 2005 roku cała ulica Duchnowska znalazła się pod wodą. Mieszkańcy zostali pozbawieni dojazdu do nieruchomości znajdujących się za rowem melioracyjnym, którym obecnie biegnie rzeka Mienia. Pani Małgorzata Borek zadała pytanie odnośnie możliwości wywłaszczenia. Stwierdziła, że istnieją ustawy o wywłaszczeniu i nie są stosowane. Dzięki nim uniknięto by sytuacji blokowania inwestycji takich jak przebudowa rzeki Mieni i oczyszczenie rowów melioracyjnych. Na zakończenie Dyrektor WBMUW zapewnił obecnych, że wspólnie z Kierownikiem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawią dokumentację oraz problem finansowania inwestycji oraz spółek wodnych i rowów melioracyjnych wraz z sugerowanymi na spotkaniu rozwiązaniami Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu i Dyrektorowi WZMiUW.

 Na tym protokół zakończono.

Sporządziła: Anna Kiljan, podinspektor ds. ochrony środowiska, Wiązowna, dnia 17 lutego 2011r.

Foto: UG w Wiązownie
Foto: UG w Wiązownie

źródło: wiazowna.pl

Share