Opinia Gminy w sprawie rozbudowy S17

Share

„Wiązowna, dnia 2007 – 05 – 15

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2007 r. Znak BPK – E.65/33/04/07 w sprawie zaopiniowania Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego rozbudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska” z projektowaną trasą POW do granicy woj. lubelskiego zawierającego warianty przebiegu rozbudowy drogi informuję, że przedstawiona koncepcja została poddana konsultacjom społecznym na spotkaniach z mieszkańcami Gminy Wiązowna. Założenia poszczególnych wariantów przebiegu drogi zostały również omówione podczas spotkania przedstawicieli władz Gminy i członków społecznego zespołu konsultacyjnego z projektantami opiniowanego opracowania i przedstawicielami GDDKiA oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Po przeanalizowaniu przedstawionych wariantów opiniuje się pozytywnie wariant II, z następującymi uwagami odnośnie przyjętych w wybranym wariancie rozwiązań:
1. za właściwy uważa się przebieg drogi zaplanowany z użyciem złagodzonych łuków w rejonie miejscowości Wiązowna, skorelowany z projektowanym przebiegiem drogi nr 721, przy czym wskazane jest przeniesienie projektowanego węzła MD 6 bliżej obecnej jezdni drogi nr 17 z umieszczeniem planowanego ronda pod wiaduktem drogi krajowej i z maksymalnym zachowaniem zabudowy mieszkaniowej,
2. należy ograniczyć zasięg projektowanego węzła MD 6, który w sposób nieuzasadniony ingeruje w istniejącą zabudowę oraz zasięg projektowanych węzłów WD 7 i WD 8,
3. należy zminimalizować ingerencję w przyległe tereny prywatne poprzez maksymalne zbliżenie dróg serwisowych do jezdni drogi krajowej,
4. wskazane jest dokonanie korekty przebiegu drogi na wysokości cennego krajobrazowo osiedla Radiówek prowadząc projektowane linie rozgraniczające drogi przez tereny leśne łukiem pomiędzy Radiówkiem i Żanęcinem,
5. należy złagodzić łuk przebiegu drogi na wysokości MOP-u na pik 15+200 m w miejscowości Wola Ducka celem uniknięcia kolizji z istniejącą i powstającą zabudową,
6. wskazane jest pogłębienie łuku w miejscowości Ostrów w gminie Celestynów, co pozwoli na pozostawienie po tej samej stronie drogi S-17 kościoła i cmentarza parafialnego,
7. należy zapewnić przejazd dla utrzymania ciągłości drogi powiatowej nr 01219 w miejscowości Wola Ducka w gminie Wiązowna,
8. należy rozważyć możliwość zapewnienia wyjazdu i wjazdu łączącego bezpośrednio drogę nr 17 z ul. Lubelską w miejscowości Wiązowna w rejonie ul. Polnej poprzez zastosowanie „prawoskrętów”.
Wysoka frekwencja podczas spotkań i zdecydowane opinie wielu właścicieli nieruchomości wyrażone w postaci pisemnej oraz w postaci podpisów pod listami poparcia lub sprzeciwu dla poszczególnych wariantów przebiegu drogi pozwalają na określenie większościowego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Struktura głosów dla poszczególnych wariantów przedstawia się następująco:
– dla wariantu I: 70 głosów za, 25 głosów przeciw
– dla wariantu II: 741 głosów za, 3 głosy przeciw
– dla wariantu III: 26 głosów za, 1053 głosy przeciw
Ogółem oddano 1918 głosów pisemnych wraz z podpisami na listach imiennych, zorganizowano również sondaż internetowy, w którym udział wzięło ok. 1000 osób. Podsumowując można stwierdzić, że mieszkańcy Gminy Wiązowna za wariant najkorzystniejszy uznali wariant II, natomiast z największym sprzeciwem spotkał się wariant III.”

Wójt Gminy
mgr Marek Jędrzejczak

źródło: wiazowna.pl

Share