Obszary rewitalizacji w gminie Wiązowna

Share

30 sierpnia 2016 r. Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Wiązowna.

Wyznaczono trzy obszary rewitalizacji (kolor zielony). Kolorem różowym zaznaczono obszary zdegradowane. Grunty leśne oznaczone są kolorem fioletowym.

Obszar rewitalizacji – centrum wsi Wiązowna /sołectwo Wiązowna Gminna

Obszar rewitalizacji - centrum WiązownyObszar rewitalizacji – centrum wsi Glinianka

Obszar rewitalizacji - centrum wsi GliniankaObszar rewitalizacji – centrum wsi Rzakta

Obszar rewitalizacji - centrum wsi RzaktaMapy wszystkich wyznaczonych obszarów zdegradowanych oraz granice sołectw/osiedli, które znajdują w stanie kryzysowym są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna pod adresami:

punktRewitalizacja w dosłownym znaczeniu oznacza ożywienie i przywrócenie do życia (łac. re-+vita).  Zgodnie z ustawą z 9 października 2015 roku – to proces wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego w sposób kompleksowy, uwzględniający działania na rzecz:

 • lokalnej społeczności,
 • przestrzeni i gospodarki

prowadzone na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Za obszar zdegradowany uznaje się taki, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności:

 • bezrobocia,
 • ubóstwa,
 • przestępczości,
 • niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,
 • niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,

oraz gdy występuje w nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk:

 • gospodarczych,
 • środowiskowych,
 • przestrzenno-funkcjonalnych,
 • technicznych.

Do rewitalizacji wyznacza się obszar, na którym występuje szczególna koncentracja tych negatywnych zjawisk, a który ma na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale:

 • nie może być większy niż 20 %. powierzchni gminy,
 • nie może też na nim mieszkać więcej niż 30 % jej mieszkańców.

Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji są wyznaczane przez Radę Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.

wykrzyknikRewitalizacja jest często mylona przez mieszkańców z takimi pojęciami jak remont, modernizacja, adaptacja, konserwacja, restauracja czy rekultywacja, które owszem mogą składać się na rewitalizację, lecz jej nie zastępują.

Rewitalizacja odnosi się bowiem do działań podejmowanych w dużej skali (część wsi, gminy, miasta) i na wielu płaszczyznach funkcjonowania przestrzeni gminnej, tj. architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej. Remont części wsi/gminy wyłącznie o charakterze budowlanym nie może zatem być określany mianem rewitalizacji. Przeglądając mapy z wyznaczonymi obszarami rewitalizacji należy o tym pamiętać.

punkt

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz zasad działania komitetu rewitalizacji:
http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=369661

Zestawienie uwag wniesionych podczas konsultacji społecznych:
http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=370317

Podsumowanie badań ankietowych:
http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=370316

Share