Gmina stawia na inwestycje

Share
Władze gminy Wiązowna realizowały w 2007 roku projekty, które w bieżącym roku będą mogły być wykonywane i zaczną być widoczne w terenie

Obecne władze Gminy realizowały w 2007 roku budżet odziedziczony po poprzedniej kadencji, który na początku roku był zadłużony na kwotę 5 mln zł. Połowa z tego to kwota 2,7 mln zł jako tegoroczne zadłużenie spłatą raty kredytu za oczyszczalnię ścieków, która została oddana do eksploatacji bez kanalizacji i od początku przynosiła straty. Radni na początku roku podjęli uchwałę, która według autopoprawki nowego wójta postawiła na nadrabianie wieloletnich zaniedbań i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. W 2007 roku w większości były to projekty, które w bieżącym roku będą mogły być realizowane i zaczną być widoczne w terenie. Przedstawiamy 36 inwestycji rozpoczętych lub zrealizowanych w roku 2007.

1. Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna. W II i III etapie tej inwestycji został wykonany projekt oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Jest to centrum miejscowości Wiązowna. Zlecono także wykonanie korekty tego projektu, gdyż nie uwzględniał on wykonywania dalszych podłączeń do kanalizacji z północnej części gminy Wiązowna. W IV etapie złożona została Karta informacyjna o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pożyczki na 2008 r. w kwocie 950 tys. zł. Opracowana także została „Ekspertyza kompleksowej kanalizacji Gminy Wiązowna, wskazująca kierunek dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie, zgodnie z warunkami społeczno-ekonomicznymi. W fazie przygotowania są założenia do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w kierunku: Góraszka – Majdan oraz Stefanówka – Boryszew – Duchnów.

2. Budowa wodociągu w Kącku. Inwestycja została zakończona 31.08.2007r.. Zakończono także etap III tej inwestycji, dofinansowany pożyczką z WFOŚiGW wysokości 119,5 tys. zł (cały koszt tego etapu wyniósł ponad 178 tys. zł)

3. Budowa wodociągu w Emowie. W ramach umowy z wykonawcą wykonano i odebrano sieć wodociągową oraz 38 przyłączy.

4. Budowa studni SUW w Majdanie. Po zrealizowaniu prac objętych umową z dnia 25 stycznia br. – 3 lipca uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

5. Modernizacja SUW w Majdanie. W ramach pierwotnie zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano pompę, aby doraźnie zwiększyć wydajność mocno przeciążonej stacji. Po zwiększeniu środków na inwestycję o 150.000 zł, przeprowadzono procedurę wyboru oferty firmy projektowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i podpisano umowę. Dokumentacja ma być wykonana do końca stycznia br., a prace modernizacyjne przewidziane są do realizacji w br. bez wstrzymywania pracy stacji.

6. Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę – wodociągi: Zakręt, Emów, Poręby oraz SUW w Majdanie i Lipowie. Złożono Kartę informacyjną o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w ramach pożyczki na 2008 r. w kwocie 1 mln 200 tys. zł. Opracowano „Ekspertyzę stanu istniejącego i propozycję modernizacji układu wodociągowego Gminy Wiązowna”. Część kwoty zostanie przeznaczona na poprawę sytuacji technologicznej w stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy.

7. Budowa wodociągu w Zakręcie. Po blisko roku od wydania pozwolenia na budowę, 19 października br. uzyskano prawomocność decyzji oraz dziennik budowy. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2008/2009.

8. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zakręcie. Zrealizowano prace budowlane, a następnie w wyniku przetargu dostarczono i zamontowano wyposażenie sali w sprzęt sportowy. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozliczono inwestycję.

9. Budowa Gimnazjum w Gliniance. Pomimo że szkoła została oddana do użytku we wrześniu 2006r. to dopiero w marcu 2007 wg umowy zapłacono wykonawcy ostatnią ratę w wysokości prawie 313 tys. zł. Szkoła została również wyposażona w pomoce dydaktyczne za kwotę ponad 140 tys. zł z subwencji oświatowej.

10. Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem boisk sportowych przy Gimnazjum w Gliniance. Zlecono opracowanie projektu zamiennego na budowę sali sportowej, ponieważ projekt, który był wykonany poprzednio wymagał zmian. Budowa zaprojektowanej wcześniej sali nie mogła uzyskać dofinansowania ze względu na zbyt małe wymiary. Po opracowaniu projektu zamiennego ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji w terminie do czerwca 2009 r. Miesiąc temu złożono także wniosek o dofinansowanie wykonania inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego.

11. Termomodernizacja przedszkola w Pęclinie. Opracowano założenia projektowe do inwestycji. Złożono Kartę informacyjną o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w ramach pożyczki na 2008 r. w wys. 220 tys. zł. Uzyskano dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w kwocie ponad 26 tys. zł., do której Gmina dołożyła ponad 33 tys. zł. Inwestycję wykonano i rozliczono, wykonano również remont dachu za 12 tys. zł.

12. Termomodernizacja przedszkola w Wiązownie. Złożono Kartę informacyjną o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w ramach pożyczki na 2008 r. w wys. 150 tys. zł. Złożono wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego na przebudowę. Na podstawie podpisanej umowy został opracowany projekt, obejmujący modernizację kotłowni, remont elewacji, a także przebudowę dachu wraz z montażem baterii słonecznych, które będą wykorzystywane do ogrzewania wody. Złożono wniosek o lokalizację inwestycji na rozbudowę i przebudowę.

13. Budowa przedszkola w Zakręcie. Gmina Wiązowna prowadzi rozmowy w sprawie nieodpłatnego przejęcia terenu w Zakręcie z przeznaczeniem pod budowę przedszkola. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, z której wynika, iż na przedmiotowym terenie może stanąć budynek z przeznaczeniem na cele oświatowe. Został złożony wniosek o lokalizację inwestycji na tej działce.

14. i 15. Budowa chodnika w Góraszce oraz drogi w Boryszewie Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej obu inwestycji. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia dokumentacji z Zarządem Dróg Powiatowych.

16. Budowa kładki przy ul. Kościelnej w Wiązownie. Zakończono I etap inwestycji. W ramach II etapu – budowy dojścia do mostu – Gmina wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych o określenie ilości materiałów na wyremontowanie chodników, przejścia dla pieszych i barierki.

17. Budowa chodnika przy ul. Lubelskiej w Wiązownie. Materiały na realizację zadania zapewnił według podpisanej umowy z Gminą – Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina odpowiada za realizację inwestycji. Wykonano kosztorysy inwestorskie, zlecono przebudowę linii energetycznej, kolidującej z projektowanym chodnikiem. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który został wprowadzony na budowę. Inwestycja zakończy się w I kwartale przyszłego roku. Po przebudowaniu linii energetycznej trwają prace, związane z budową chodnika. W ramach II etapu uzyskano od Zarządów: Dróg Wojewódzkich oraz Dróg Powiatowych wytyczne do projektowania. Trwają rozmowy na temat możliwości prawnych realizowania inwestycji przez Gminę lub przez Zarząd dróg Wojewódzkich. Podpisano umowę na zaprojektowanie chodnika wzdłuż ul. Lubelskiej od centrum do firmy Jarton.

18. Budowa drogi w Radiówku. Podpisano umowę z firmą projektową na opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami na budowę przedmiotowej drogi. Projekt zostanie opracowany do końca marca br. Złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy na budowę drogi wewnętrznej.

19. Budowa drogi w Majdanie. Wybrano firmę i uzgodniono zakres opracowania projektu na odcinek 1.200 m. do końca br. W przyszłym roku projekt zostanie naniesiony na aktualną mapę geodezyjną. Po wydaniu decyzji lokalizacyjnej, podjęte zostaną rozmowy z mieszkańcami w sprawie wykupu gruntów w kilku miejscach. W ramach umowy firma projektowa dokona również w 2008 r. uzgodnień. Obecnie analizuje się stan prawny własności gruntów na ok. 3 km. docelowej drogi.

20. Budowa chodnika przy ul. Mlądzkiej w Emowie. Podpisano umowę z firmą projektową na opracowanie projektu przedmiotowej inwestycji do końca lutego br.

21. Budowa drogi Majdan – Izabela – Michałówek – Boryszew. Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych o wytyczne do projektowania, nie ma jeszcze porozumienia z powiatem na realizację. W sierpniu br. złożono wniosek o wniesienie inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu. Rada Powiatu nie wprowadziła zadania budowy drogi w plan do 2010 r. Trwają rozmowy ze Starostwem w sprawie wspólnej inwestycji.

22. Budowa drogi Pęclin – Wiązowna. Wniesiono opłatę roczną za odlesienie gruntów. Trwa analiza prawna terenu, na którym położona jest droga.

23. Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy. Rozpoczęto modernizację sieci komputerowej UG, która usprawni pracę urzędników, a tym samym poprawi jakość usług świadczonych mieszkańcom.

24. Budowa świetlicy w Boryszewie. Podpisano umowę na dokończenie inwestycji – budowę i podłączenie szamba, wykonanie podłączenia wody i WC w budynku oraz inne prace wykończeniowe. Prace zostały zrealizowane.

25. Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury. Trwa opracowanie założeń do projektu budynku wraz z otoczeniem oraz jego funkcji. Opracowano program funkcjonalno–użytkowy. Złożono wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego na wstępnie wybraną lokalizację.

26. Adaptacja budynku komunalnego w Malanowie. Wykonano opracowanie inwentaryzacji budynku, w tym: istniejącej dokumentacji, stanu technicznego, możliwości przebudowy na cele oświatowe.

27. Nowe inwestycje oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna.W ramach tej inwestycji zostanie wykonane nowe oświetlenie w tych lokalizacjach na które były wcześniej wykonane projekty tj: części drogi w Dziechcińcu, części Żanęcina oraz części wsi Zakręt. Został rozstrzygnięty przetarg z terminem realizacji do końca I kwartału przyszłego roku.

28. Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiązowna. Inwestycja polega na wymianie wszystkich starych punktów świetlnych. Pozwoli to na znaczne oszczędności w opłatach za energię elektryczną. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w br. Przetarg unieważniono, ponieważ kwoty zaproponowane przez oferentów przewyższały kwotę900 tyś przeznaczoną na realizację inwestycji w budżecie Gminy. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 1,5 mln zł. Przetarg zostanie ponowiony i inwestycja zostanie wykonana w pierwszej połowie nadchodzącego roku.

29. Oświetlenie w Lipowie. Zrealizowano umowę zawartą w ub. r. na wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego.

30. Oświetlenie ścieżki między ul. Parkową a Kościelną w Wiązownie. Inwestycję wykonano. Projekt tej inwestycji był realizowany przez 2 lata ze wspólnych środków sołeckich Wiązowny Gminnej, Wiązowny Kościelnej i Osiedla Parkowego.

31. Zatoki autobusowe na ul. Lubelskiej w Wiązownie. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatu Otwockiego na wspólną realizację budowy dwóch zatok autobusowych, zgodnie z nim Gmina zakupiła w sierpniu materiały na realizację zadania. Materiał złożono w ZWiK-u, dostawca na bieżąco miał dostarczać piasek i pospółkę. Zobowiązany do wykonania inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych, pismem z 26 października br. wycofał się z podpisanego porozumienia, o czym informowaliśmy. Trwają rozmowy z sprawie wykonania inwestycji na początku 2008 r.

32. Zakup wiat przystankowych dla Gminy Wiązowna. Zakupiono 15 wiat przystankowych, dokonano wyboru miejsc, które będą przygotowane do montażu wiat.

33. Modernizacja boisk w Wiązownie i Gliniance. Wykonano renowację powierzchni boiska w Wiązownie, a także studnię do nawadniania.

34. Infrastruktura przystankowa. W ramach inwestycji planowane jest zakupienie wiat przystankowych i wykonanie peronów przy drodze 721 do Duchnowa. Trwają rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie nad wytycznymi do inwestycji, także z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie uwarunkowań prawnych jej wykonania oraz porozumienia z Gminą. Ponad 2 miesiące temu wysłano pismo doMZDW o wydanie wytycznych do projektowania 10 przystanków. Pismo wpłynęło do Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów. Z rozmów wynika, iż ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu natężenia ruchu na tej drodze MZDW zażąda wybudowania zatok autobusowych. Gmina dąży do tego aby linia została uruchomiona jak najszybciej na podstawie zezwolenia na organizację ruchu i przystankach tymczasowych. W 2008 r. zostanie zlecony projekt i wykonanie zatok autobusowych jako rozwiązania docelowego.

35. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy ZS-G w Wiązownie. Projekt został opracowany. Złożono wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego. Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji w 2008 r. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji.

36. Wyposażenie punktów żywieniowych w placówkach oświatowych. Gmina Wiązowna uzyskała ok. 70 tys. zł. dofinansowania na doposażenie punktów żywieniowych w placówkach oświatowych. Z własnego budżetu przeznaczyła na ten cel kolejne 37 tys. zł. doposażenie punktów żywieniowych. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji do końca roku 2007. Dostawy zostały zrealizowane.

Przedstawione inwestycje podają stan wykonania na 4 stycznia 2008 roku. Większość z nich jest w zaawansowanej fazie projektowej co pozwala rozpocząć prace w terenie dla większości z nich w bieżącym roku. Stąd w budżecie zaproponowanym przez Wójta na 2008 r. stało się możliwe zaplanowanie na same inwestycje kwoty 11 mln zł. Po tym jak radni przyjmą taki budżet, będziemy mogli przedstawić Państwu sposób jego realizacji.

Z-ca Wójta Gminy Wiązowna
Bartłomiej Tkaczyk

źródło: wiazowna.pl

Share