Boom budowlany w Wiązownie

Share

Gmina Wiązowna ze względu na dogodne połączenie drogowe z Warszawą i niewygórowane ceny gruntu stanowi atrakcyjne miejsce zamieszkania. Efektem tego są wciąż pojawiające się nowe budynki.
Nasza gmina stanowi atrakcyjne miejsce zamieszkania ze względu na dogodne połączenie drogowe z Warszawą i niewygórowane ceny gruntu – tak uważają inwestorzy, którzy zamiast kupować drogie mieszkanie w Warszawie zdecydowali się na budowę własnego domu. Efektem tego zainteresowania są wciąż pojawiające się nowe budynki – mini osiedla deweloperskie i pojedyncze wille. Tak było w tym roku. A w przyszłym?

Rachunek jest prosty: w roku bieżącym w Referacie Urbanistyki Urzędu Gminy odnotowano 2-krotnie większą w porównaniu z rokiem 2006 liczbę wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzja o warunkach zabudowy uzyskana w gminie jest wstępnym dokumentem potwierdzającym możliwość budowy planowanego budynku na danej działce). Liczmy dalej – w wyniku zwiększonego w tym roku napływu inwestorów powstanie przynajmniej pięćset nowych budynków, a do nich wprowadzi się tysiąc nowych mieszkańców gminy. I to wszystko w jeden rok…

…a co to oznacza dla Urzędu Gminy? O ile większość wydziałów i jednostek budżetowych Urzędu obsługuje obecnych mieszkańców gminy, to szczególnie Referat Urbanistyki Urzędu prowadzi sprawy dla osób, które dopiero planują osiedlenie się na naszym terenie. Zespół pracowników Referatu został więc „zasypany” masowo napływającymi wnioskami dotyczącymi budowy nowych domów – liczba wpływających wniosków 2-krotnie przewyższyła liczbę wydawanych decyzji. Aby zaradzić spiętrzeniu pracy Wójt Gminy P. Marek Jędrzejczak przyjął tzw. program naprawczy mający na celu zmniejszenie zaległości. Program zaczęto wdrażać we wrześniu br. – zaległe sprawy są kończone, pracę urzędników wspomaga wynajęta firma zewnętrzna. Kolejnym, tym razem bardziej długofalowym działaniem na rzecz poprawy sytuacji jest opracowanie planów miejscowych dla atrakcyjnych mieszkaniowo terenów. Podsumowując: wszystkie opisane wyżej działania pozwolą m in. na:

1) wyeliminowanie konieczności długiego oczekiwania przez inwestorów na indywidualne decyzje o warunkach zabudowy,
2) jednoznaczne wyznaczenie obszarów pod nową zabudowę,
3) wyznaczenie sieci dróg gminnych i terenów pod infrastrukturę techniczną i inwestycje celu publicznego.

Z-ca Naczelnika Wydziału
Spraw Przestrzennych
i Ochrony Środowiska
mgr inż. arch. Małgorzata Peters

źródło: wiazowna.pl

Share